Izithakazelo zakwa Dlamini – clan names

Izithakazelo zakwaDlamini ziningi kakhulu. Abantu bakwa Dlamini banga baMbo-Nguni bahlobene nabakwa Mkhize, amaNgwane, amaMpondomise, amaMpondo, abaBomvana, amaBomvu nabanye. Ngenxa yokuthi umlando wawungabhalwa kodwa udluliselwa ezizukulwaneni ngomlomo nangezithakazela asinalo ulwazi olugcwele. Okuningi kwalahleka, kodwa kukhona okwagcineka esikwaziyo ngabakwaDlamini. Abantu bakwa Dlamini baningi kakhulu futhi basebenzisa izibongo ezehlukene akumangazi-ke ngoba ngesinye isikhathi uthola beganene bodwa. AbakwaDlamini bayatholakala kulolenke leli laseNingizimu ye-Afrika. 

Ababhali abaningi bayaphikisa ngalomlando ngoba emuva le akusacaci kahle ukuthi umlando wabakwaDlamini uhamba kanjani… 

Ngokuka Prince Zuko Pokwana bazalana kanje:
Ludiwu, Sidwaba, Lufelelwenja, Mini, Fulathelilanga, Nguni, Mzimkhulu, Masoka, Mhuhu, Nqubeni, Mhlanga, Musi, Mntungwa, Ndlovu, Dlamini, Ludonga, Mswati, Ngwane, Dlamini, Nkosi, Mavuso, Magudulela, Ludvonga, Dlamini, Ngwane, Ndungunye, Sobhuza, Mswati, Ludonga, Mbazeni, Ngwane, Sobhuza, Mswati iii.

Bakhona ke nabanye ababhali abawulanda ku MuMbo. Kuyacaca-ke lapha ukuthi ngokuhamba kwesikhathi babe sebehlukana ngokwezindlu babe sebeyofuna amadlelo aluhlaza ezindaweni ezehlukene. Ilelo nalelo qembu labe liholwa inkosi yalo. OoDlamini abohlukananga bonke umnyombo wabo uqala ku Dlamini wokuqala. Babe sebezibiza ngezindlela ezehlukene: amaSwazi, amaZizi, amaKhuze, Inhlangwini, Fodo, Tolo, Soshenge…

Izithakazelo zakwa Dlamini zihlukaniseke kaningi, nazi ezinye zazo lana:

DLAMINI eMpuma Koloni
AmaZizi kaJama 

Dlamini, Jama, Sijadu, Nomane, Mtikitiki, Ntabuyanyuka, Sandluluba, Nkosi, Nsukunsuku, Mphinyana, Songiya, Sfanguba, Mcherhwa, Sorhelesi, Zakewu…

amaZizi kaLamyeni
Ngubonde, Lamyeni, Cubungulashe, Ngxibinoboya, Mtatela, Njokweni, Ntondwa, Ndunakazi, Ndosi, Lunika, Menziwa, Zangashe, Pokwana…

amaKhuze
Sibalukhulu, Khuze
, Lungqi, Ngubokazi, Lamyeni, Langa, Mdlovu, Limakho…

Dlamini, Jama ka Sjadu, Fakade, Ngxib’inoboya, Salothi, Ondlebentle zombini,  iZizi elimnyama neenkomo zalo

Dlamini, Zizi, Omampembeni, Omaphiko, UJokazi, Omlambo awuwelwa uwelwa ziiz nkonjane zona zinamaphiko, into zika Nkewula

Dlamini, Ndlovu zidl’ ekhaya ngenxa yokuswela umelusi, Sibalukhulu

DLAMINI (kwaZulu)

Lusibalukhulu,
Malandela ngokulandela izinkomo zamadoda
Jama kaSjadu, Nkomo zidla ekhaya ngoba zeswele abelusi
Mdlovu, Magaduzela, Magwenyane, Nkosi, Mzizi
Mdineka, Nyanya, Msuduka
Inkonekaz’evele ngobusw’emgedeni.
USamkethe, esinembay’emaLangeni,
UMswazi kaSobhuza
Sgwinya mkhonto notho lwaso
Wena owaFodo ka Nombewu kaNomagaga
Wena wase Dlebe
Mfolozi emnyama inkethabaweli, Nyanya
Mabonel’empunzini, Mlangeni
wena ka Miso (Misizwe)
Mgoqo ovimbe’sangweni nansi impi, izwe lafa ngathi na??
Ngonyama

Abazinze eMahlabathini
Sibalukhulu, Nyanya, Soshenge, Malandela, Magaduzela, Mabonelempunzini, Luzumane ka Ndaba, Bazume Ndaba balibele…

DLAMINI  eSwazini
Dlamini, Nkosi, Sidlubula Dledle sika Nobamba, Lokothwayo, Ludonga luka Mavuso, Sidwaba Siluthuli, nina enawela uBombo ngokuhlehletela, Ndlovu ezidlekhaya ngokuswela abelusi, Sibhahuza sika Mawawa, Mlangeni, Sobhuza, Mntungwa, Wawawa, Kunene…

Dlamini (Swazi) abanye bathi:
Nkhosi, Dlamini, wena weKunene, wena lowacedza Lubombo ngekuhlehletela! Hlubi lomuhle umLangeni, Sidlubuladledle saka Lobamba. Sona sitsi sibapha sibe sibadlubulisa, Samketi sinembova emaLangeni. Wena losidvwaba silutfuli, singabantolo ufute ekhabonyoko, Nkhosi wena lowabophela lokuhle emfuntini wentela bafati batekuhawukela. NKHOSI, DLAMINI!!!

Dlamini! Nkosi! Hlubi!
Ludonga lukaMavuso,
Abay’eMbo babuyelela.
Abasidwaba weza nonina.
Abengomane yaseMavaneni,
Abaqed’uBombo ngokuhlehlezela,
AbakwaSibhahuza
SikaMabhanda eMpondweni.
Inkonekaz’evele ngobusw’emgedeni.
USamkethe, esinembay’emaLangeni,
UMswazi kaSobhuza.
Mlangeni!
Nina bakwaKusa nelanga
Nina bakwaWawawa.
Lokothwayo!
Sibalukhulu!
Nina beNgwane,
Nina besicoco sangenhlana.
Kunene!

Inhlangwini
Lungqi, Makuthu, Tiba, Mengcwa, Mabandla, Gasa, Nombewu, Fodo, Dumuka, Mdibaniso, Langalethu, Melizwe…

AmaZizi Miya
Gcwanini, Sibhewu, Saliwa, Sijekula, Bhincelehlangeni, Mancoba…

Latha
Mashwabada, Ntshawe, Nceka, Dada, Mshengu

Wena ungomuphi uDlamini? Gcwalisa ke nawe okwaziyo ngabakwaDlamini lapha ngezansi. 

 

Osaziwayo bakwa Dlamini – Celebrities from the Dlamini

Thabo Mbeki – former President of South Africa and of the ANC

Nkosazana Clarice Dlamini-Zuma – Former South African Minister of Home Affairs, Foreign Affairs, Health & former Chair of the African Union Commission & ex-wife of South African President, Jacob Zuma

King Mswati III kaSobhuza – King of Swaziland

Minnie Dlamini (Minenhle Dlamini) – South African on-air personality, actress and model

Sdumo Dlamini – COSATU President

Bathabile Dlamini – South African Minister of Social Development

Mcebo Dlamini – Fees Must Fall activist, former President of the Students’ Representative Council (SRC) at Wits University and leader of the ANCYL

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.