Izithakazelo

Izithakazelo Zakwa Nxele nomlando – Nxele Clan Names & History

Abakwa Nxele baningi kakhulu. Izithakazelo zabo azifani zonke ngoba yilabo nalabo abazibiza ngendlela abazilanda ngayo ngokomlando waloyo muzi noma leyo ndawo. 

 

Nxele, 
Muthwa, Seme, 
Snono, Dingiswayo, 
Zikode,
Nongalo waseMashobeni,
Dlovunga,
Sgubhu somkhonto,
Lond’elihle elingawadli amahlali,
Mpindela, 
Mpisela yakoNgonyama eyadela umkhonto yathatha izembe ngoba lingumasheshisa, 
Wena mageza ngegolide kube kuphuza abafokazane ngezansi,
Xasibe, Nxasana,
Mpande!
 
Abanye bathi: 
 
Nxele
Xasibe
Mnguni
Mngoboli
Ntusane
Noveve kanyobo
Ntozabantu
Nongalo
Mngoboli owagobola inkomo zamadoda esibayeni.
Mfazi omabele made owancelisa ingane ingaphesheya komfula.
untuthu kanophengane
Nina enafica olwenja zifenqana nakhipha olwenja nafaka olwenu ubolo.
Nina enahlaba inkomo nasikelana.
Nina eningathi nkosi kumuntu nithi nkosi etsheni!
 
Abanye bathi: 
 
Msweli
Nxele,
Seme,
Nongalo,
Geza ngegolide abanye begeza ngodaka,
Sigeza ngenhla abanye bephuza ngezansi,
Nxele elakopolota amaSeme duze nolwandle
 
Abanye oNxele abaseNyakatho nesifundazwe saKwaZulu Natal bathi: 

 
Khubazi, Mazalankosi azala uJobe Mthethwa, Nyambose,
Msweli ongasweliyo.
Mnyambo kaZaza (Phangazitha oziphangayo),
Nkabane!
Mhadu.
Tshevu (Maqhatha owaqhatha kwelikaMzilikazi),
Mlondo (owalondondoza abafokazana).
Gwamanda kaSkhuni.
Nxele elakhipha iziseme olwandle, nathi nidla lokhu (yokhu) uNxele ongapthekeli kwabo nakubafokazana!

Abantu bakwaNxele bathakazela ngokungefani ngenxa yokuthi bahlakazeka bagcwala izwe lonke, base bezithakazela ngabaholi babo kanye namaqhawe avelela kulolo zalo noma kulolo libo oluzinze kwindawo abatholakala kuyo. Phela izithakazelo zisuselwa emagameni abantu nasezibongweni zokhokho bethu. Yingakho ke sithola ukuthi la kwaNxele sithakazela ngokwehluka kunomunye imbangela yalokhu ukuthi abantu balesi sibongo bahlakazeka kakhulu futhi baqhelelana kakhulu (bheka uhla lwezithakazelo ngezansi). Lapha ezithakazelweni zakwaNxele, Msweli, Seme sithola nezithakazelo ezisitshela ukuthi abantu bakwaNxele (Msweli – Seme) babephila ngaphansi kwamaphi amakhosi noma babekhuleka kuyiphi iNkosi. Futhi bebeqhuba amasiko nemikhuba yalozo zizwe. Isibonelo: kukhona abazibiza ngoMbuyazi, lesithakazelo abantu bakwaNxele basithole kusukela ngesikhathi bezinze endaweni endaweni yakwaMbonambi (Mbuyazi), ngesikhathi kubusa iSilo uShaka. Ngesikhathi kufika ingisi uJames Stuart elaliqoqa imilando yezibongo (clans) kusukela kubusa iSilo uMpande, lathola ulwazi kwingxenye yoNxele eyayizinze kwaMbonambi labaqopha kanje:
Isibongo (clan): Nxele
Address names: Mbuyazi
Indawo : kwaMthethwa

Ngalokhu ngizama ukufakazela ukuthi lesithakazelo sivele kanjani nanokuthi abantu bebezibiza ngezibongo zezizwe abazakhele , isibonelo amaChunu, amaBomvu njalo njalo. 
DINGISWAYO -oNxele abangale enyakatho yomfula uThukela usabezwa bethakazela / befunga uDingaswayo. Lena iyona Nkosi eyaduma esizweni sakwaMthethwa, abantu bakwathakazela ngayo nje ngoba kwakuyina nkosi yabo ababeyakhele futhi bekhuleka kuyo bekhulekelwa ngayo : “wena kaDingiswayo”. Zonke ke izizwe nezibongo ezakhele izwe lakwaMthethwa zithakazela ngaye uDingiswayo,lesi senzo besigqame kakhulu kokhokho bomkhulu bethu, yize namanje kusenzeka bezibiza ngoDingiswayo kodwa akusandile. Okunye okwenza bathakazele ngoDingiswayo ukuthi isibongo sakwaNxele sidabuka kwaMthethwa.

(2)

ZITHAKAZELO ZONA ZIHAMBA KANJENA
Ngiyathanda ukuyicacisa indaba yezithakazelo ngoba abaningi basenokudideka. Baningi bengithinta ocingweni lwami befuna ukwazi ukuthi isibongo/ isithakazelo esithile esakwa Nxele/Msweli yini noma qha. Nami ngiyazama ngokusemandleni ami ukuzama ukuhlaziya ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi isibongo esinye singene ngaphansi kwesinye isisbongo. Emandulo kwakunalento yokuthi esinye isibongo singene ngaphansi kwesinye, saziwa phecelezi ngokuthi (sub-clan), hhayi ngoba kuyisibongo esisodwa noma kungabantu bandawonye abangeke baganane bakhe umuzi. Isibonelo~ Mbuyazi Nxele, abantu bakwaNxele abahlobene nabantu bakwaMbuyazi, Mbonambi bengaganana bakhe umuzi. Ingxenye yoNxele yazinza endaweni yakwaMbonambi yaziwa njengabantu baMbuyazi. 
Izithakazelo ezisetshenziswa abantu bakwaNxele, Msweli, Seme khona la zifana khona nezithakazelo zakwezinye izibongo. Ukufana kwezithakazelo akusho ukuthi lomuntu wakwesinye isibongo usengowakwaNxele/ Msweli/ Seme. isibonelo igama elithi Sipho Msweli – Sipho Mthembu. 
•Nazithakazelo ezifana nezithakazelo zakwezinye izibongo. 
#Qaphela ke izithakazelo zisuselwa emagameni abantu abazinhloko, inzalabantu, amaqhawe alolo libo/ sibongo. Nandulo amagama abantu ayefana njengoba nanamhlanje uthola igama uSipho ligcwele zonke izibongo.

ISIBONELO

A
-Mpangazitha Nxele
-Mpangazitha Mbatha
-Mpangazitha Ntombela
-Mpangazitha Gumende

B
-Zikode Msweli 
-Zikode Nkwanyana, —Zikode Nsele
-Zikode Khumalo
-Zikode Maphumulo.

C
-Nongalo Msweli
-Nongalo Mgenge
-Nongalo Mbomvu

D
-Mnguni Nxele
-Mnguni Mncwabe
-Mnguni Gumede/ Zulu
-Mnguni Qwabe
-Mnguni Mzimela

E

-Mlondo Nxele
-Mlondo Mgenge

F
-Gwamanda Nxele
-Gwamanda Zungu/Ncwane

Izithakazelo ziye ziye zahlukane kodwa into ebalulekile ukuthi siyisibongo esisodwa (one clan), kube yileyondlu iqale isisebenzisa igama likakhokho omkhulu wayo njengesithakazelo. ISIBONELO ~ bheka izithakazelo ngezansi khona uzocacelwa engikushoyo.

IZITHAKAZELO ZAKWA-NXELE NGEZINDAWO ABAHLALA KUZO.

•NXELE -HIGHFLATS, PORTSHEPSTONE, XOBHO, MZIMKHULU.

Nxele , Xesibe, Gaxa, Mshiwa, Jokazi , Goduka bedelile Ntonga enzima, Ntombi kayibizwa iyazizela. Bhimbi, Bhelesi, Nondzaba, umashina ayibhentsele. 
Nina enahlaba nkomonye nasikelana. Nina engithi nkosi kumuntu enithi nkosi etsheni.

•NXELE -MSINGA, GREYTOWN

Nxele, Xasibe, Mnguni omhlophe, Ntusane, Noveve, kaNyobo, Mgoboli kaGele owagobola izinkomo zamadoda ezibayeni. Mfazi omabele made owancelisa ingane ingaphesheya komfula. untuthu kaNophengane, Nina enafica olwenja zifequzana nakhipha olwenja nafaka olwenu ubolo. Nina enahlaba inkomo nasikelana. Nina eningathi nkosi kumuntu nithi nkosi etsheni!

•NXELE -BULWER, PMBURG, RICHMOND

Nxele, Xasibe, Ntozabantu, Mnguni, Magwala, Amandehleli, Soqotsha, Mgethwa, ZamaZama, Amagcagcagca, osigwinya mkhonto nothi lawo. Chule, Selesele elikhulu, Mphahlo. Nina enahlaba nkomonye nasikelana. Nina eningathi Nkosi kumuntu, enithi nkosi etsheni.

•MSWELI -MTUBATUBA, HLUHLUWE, HLABISA , MANGUZI

Nxele, Msweli, Snono, Zikode, Mageza ngegolide kuphuze abafokazana ngezansi. Nongalo waseMashobeni, uMpindela yakoNgonyama, eyadela umkhonto yathatha izembe ngoba liwumasheshisa kwelase Ncome. Khuwana, Mashoboda, Lond’elihle elingawadli amahlali. Dlovunga, Sgubhu somkhonto. Nyambose, Dingiswayo. 
Amazalankosi azala uJobe azala uKhubazi.

•NXELE -MAPHUMULO, KWADUKUZA, MANDENI, ESHOWE,
NONGOMA (oVokeni).

Nxele, Msweli, Mnyambo kaZaza, Mpangazith’ oziphangayo, Nkabane. Sphushana, Njiyanjiya wohlanga, Maqhogi, Mhadu.
Nxele ongathekeli kwandlwana.

Bhungane kaSphushana , Maduna kaDangazela.
Amazalankosi azala uJobe azala uKhubazi. Dingiswayo, Nyambose!

•NXELE -MTHUNZINI, MPANGENI.

Nxele, Msweli, Gwamanda kaSkhuni, Ncekwane. Ndlela zimazombezombe ngathi aziyi ekhaya kanti ziyakho.
Nxele ongathekeli kwandlwana.
Amazalankosi azala uJobe azala uKhubazi.

Nxele, Msweli ,Basha kaNtobo, Mdanyana, Gambushe, Langana. Mamba zimbili emzini oGedeni. 
Amazalankosi azala uJobe azala uKhubazi.

•NXELE -VRYHIED & NONGOMA (eMahhashini)

Nxele , Msweli, Tshevu, Maqhetha owaqhetha kwelikaMzilikazi. Inqe elizwe ngosi ukuthi kuyadliwa koNtenjani. 
Amazalankosi azala uJobe azala uKhubazi. Dingiswayo, Nyambose!

Nxele, Msweli, Mlondo, Jaja, Mgomondo, Dingiswayo Nyambose. 
Amazalankosi azala uJobe azala uKhubazi. Dingiswayo.

•SEME

Nxele,Seme, Msweli, Snono, Ndaba, Njonjo. Nxele owakhipha iziseme eduze noLwandle. Nina enadla ibhazi nathi nidla iyokhu. Mbuyazi, Nyambose.

•NKONTWANE

Nxele, Msweli, Nkontwane, Ntshongweni, Mazombe, Nondumo. Bhadabhada nyawo zenkewu.

 

 
 
  

OKUNGAMAQINISO NGESIBONGO sakwaNXELE (Facts about the Nxele Clan)

1. Badabuka kwa-Mthethwa, bebakhe endaweni esiyaziwa ngokuthi uMtubatuba. 
2. Abukho ubukhosi kwaNxele, abantu bakwaNxele bebekhonze/ bakhe ezizweni zaMakhosi beziNduna / Abanomuzane. 
3. IGAMA ELITHI NXELE IGAMA LOMUNTU ozalwa usibanibani. Leli igama libe selethiwa idlanzana labantu bakwaMthethwa. Kwathiwa oNxele (abakaNxele). 
4. ABANTU bakwaNXELE abandawonye nabakwa MSWELI, SEME, CHULE (Bulwer), GAXA (Xobho, Mzimkhulu).

 

Msweli Nxele

INKOSANA yakwaNXELE. Uyena obeyiNduna yeNkosi uKhayi Mthethwa. Abantu bakwaNxele bebemfunga uMsweli ngoba eyinkosana futhi ewumholi wabo.

Nanamhlanje usezwa umuntu wakwaNxele isibongo ethi “ngingokaMsweli” lenkulumo isuka kude kokhokho bokhokho ngoba babeqonde ukusho ukuthi umphathi wabo uMsweli. 
Uphinde uzwe umuntu oMsweli isibongo ethi “ngingowakaNxele” lenkulumo isuka kuye uMsweli qobo lapho esho isibongo sakhe futhi aphinde asho uhlobo lwabantu abaholayo (oNxele).

USendo (inzalo) lukaMsweli lwanquma/lwakhetha ukubiza ngaye ngenxa yomsindo owabakhona kubantu bakwaNxele. Kodwa phezu kwalokho abakhohlwanga ukuthi bangabakwaNxele (abaThethwa) isibongo.

Okushayelwa izandla nanamhlanje ukuthi noma abantu bakwaNxele bahlukana kwakhona abazibiza ngoSeme kanye noMsweli kodwa abakaze baganane bodwa futhi baqhubekile bazisana njengabantu bandawonye njengoba nanamhlanje besazisana ukuthi abandawonye.

 

INkosi / Induna Mandeku Mswelu (Umholi wabakwaMsweli – Nxele)

Isizwana esincane sakwaMsweyi-Nxele esasizinze phakathi kweNyalazi ne St.Lucia kulendawo esiyaqanjwa ngeNkosi uMtubatuba. Umholi / inkosi yabo kwaku Mandeku kaMsweyi. 
UMandeku uhole abantu bakwaMsweyi ngesikhathi kubusa iNkosi enkulu yakwaMthethwa uGodongwana (Dingiswayo), nangesikhathi kubusa indodana kaDingiswayo uSomveli bekuyena iNdununankulu wenkosi. Ugcine ebaleka nayo elibhekise kwelaMathongo bebalekela ukubulawa uMondise kaJobe owayeseqothe zonke izikhulu zombuso wezwe lakwaMthethwa.

Abantu bakwaMsweyi-Nxele bekuzingane zakwaMthethwa futhi bezakhele ubukhosi bakwaMthethwa.

Nanka amakhosi ebengomakhelwane beNkosi yabaSweyi uuMandeku •INkosi uNxaba wakwaMsane, •iNkosi uVelana Mkhwanazi , •iNkosi Mlondo waseMagengeni. •iNkosi Khushwayo Mbuyazi nendodana yakhe uNzwakele obuse emva kukayise. Onke lamakhosi bekuzikhulu/ izinduna zezwe lakwaMthethwa.

Njengoba ngishilo ukuthi wabaleka nomntaneNkosi uSomveli kaDingiswaya ba kwelaMathongo – ebu-Thonga. Kuthiwa waqubeka nokubaleka waze wayokwakha endaweni kuseMaputo 
Delagoa Bay (Mozambique) kulendawo utholene naMakhosi abebalekela Isilo uShaka, uNxaba kaMbhekwane Msane, uSoshangane kaMnukuza Nxumalo. Kulendawo yakwaSoshangane babe sebaziwa ngokuthi abakwa-Sweya (Msweya). Lesibonga siyathola emaShanganeni. UMandeku ufike waba inkosi yesizwe sakwaMsweya (Sweya). Esesesizweni lakwaMthethwa ubeyinduna kaDingiswayo Mthethwa. 
Ngonyaka ka 1850 -7 ubesadla anhlamvana umfokaMsweli lokhu kufakazelwa umlungu uJoseph Sheeter owaxoxisana nabantu besizwe sakhe ngonyaka ka 1856-7
Izizukulwane zakhe zikuyo indawo yakwaSoshangane.

 

INdovukazi uNovimbi kaMsweli, unina weSilo sasoSuthu uDinuzulu kaCetshwayo.

Abantu bakwaMsweli-Nxele bayebekhulume bethi “yibo abazala iSilo uDinuzulu kaCetshwayo”, lokhu bakushiso ukuthi unina weSilo wayaziwa ngokuthi ukaMSWELI kwagcina sengathi isibongo sakhe, kanti cha akusona.
Okunye okwenza bakhulume kanje ukuthi izibongo zaso iSilo Dinuzulu ziyakubalula ukuthi sizalwa ukaMsweli “ITHOLE LakoKA-MSWELI ELENYISA LIGUQILE”.

Okuyikhona khona loMsweli ozala iNdlovukazi akuyena lona wakwaNxele , singasho nje sithi ukufana kwamagama abantu bezibongo ezahlukene, •Msweli Nxele – •Msweli Mzimela.

Indlovukazi unina weSilo uDinuzulu wayezalwa uMsweli kaMnguni Mzimela (eManzimelweni) . Ngamafuphi akazalwa uMsweli wakwaNxele.

Okunye okungakwenza ucacelwe ukuthi uMsweli wakwaNxele wayephila ngezikhathi kubusa iNkosi uKhali (yi) nangesikhathi seNkosi uJobe Mthethwa. Kanti uMsweli lona waseMazimelweni ubephila kubusa iSilo uMpande kwaZulu (1840-1872). UMswel Mzimela waba ngomunye owasala empiini yabaNtwana (eNdondakusuka 1856)

 

Izinyoni iziSeme (Burstard birds)

Izinyoni iziSeme (Burstard birds)Umlando wabantu bakwaNxele asebaziwa ngo-SEME namhlanje usuka kulezinyoni ezisethombeni. 

Lezi zinyoni zitholakala emazwe amaningi impela kodwa ikomkhulu laza liseNdiya (India). IziSeme lezi beziningi kakhulu oLwandle lwase St. Lucia nokuyilapho ke abantu bakwaNxele abafike bazizingela base bethola isibongo esisha. 

Lezinyoni bezingajwayelekile kweNgabadi yingakho nje abantu bakwaNxele bathola ukunakeka /bazifakela amahlo abantu uma bezizingela iziSeme.

Nxele elakhipha iziSeme eduze noLwandle.

 

INYALAZI RIVER

INYALAZI RIVER Hluhluwe wehle njalo uzongela oLwandle St. LuciaLona umfula omkhulu impela kwaZulu nonomlando onothile. Lomfula uvela endaweni yaseHluhluwe wehle njalo uzongela oLwandle St. Lucia, ungaphansi koMasipala omncane iBig 5 False Bay.

Ngokomlando esinawo ngalomfula ukuthi abantu bakwaMswe/Nxele bebakhe eduze kwawo, besebenzisa amanzi alomfula nemfuyo yabo ibiphuza kulomfula iNyalazi. Njengoba lomfula ungela oLwandle Saint Lucia abantu bakwaNxele bebengapheli oLwandle ngoba bebebonakala bekhipha iziMbazi nezinye izinhlazi. Baze baziwa ngokuthi bango “Nxele abadla izimbaz,i bathi badla iyokho (lokhu).

Kuyo lendawo / eduze kwawo lomfula bekutholakala izinyoni iziSeme, kuthiwa beziningi kakhulu, abantu bakwaNxele bebezingela. Ngesenzo sabo sokuzingela izinyoni iziSeme, kube sekuvela ukukhuluma okuthi “Nxele elakhipha iziSeme eduze noLwandle”

Baphinde bathola nesibonga esisha uSeme ngenxa yokuzingela izinyoni iziSeme.

 

 

Abantu bakwaNxele abahlobene nabakwaMavuso

Sike sizwe abantu abantu baseFundazweni saseMpumalanga nabase ezweni lase Swazini bethi “Nxele …….Khohlwa laseMzimkhulu, Magudulela, Ludonga lukaMavuso , Sdwaba siluthuli ….” , lokhu bakusho uma bebona umuntu wakwaNXELE KwaZulu Natal.

Eqinisweni loNxele okukhunywa ngaye eMpumalanga naseSwazini akuyena lona ogazi linye noMSWELI kanye noSEME abadabuka kwaMthethwa.

IMVELAPHI kaNXELE MAVUSO

MAGUDULELA (NXELE) kaMAVUSO
Abantwana bakaMavuso I:
Magudulela
Ludonga
Lunyawo
Ngemva kukaMavuso kwakumele kubuse uMagudulela kodwa umama wakhe akathandanga ukuthi abuse, ngakho-ke walimaza indodana yakhe uMagudulela isencane isandla sokudla khona izofunda ukusebenzisa esesiNXELE (umuntu osebenzisa isandla sesinxele wayengabusi eSwazini).

Kwabe sekuvela uNxele okuyigama liMagudulela kaMavuso {USdwaba siluthuli}

ELokuphetha – ukufana kwamagama agcine ezibongo zabantu bohlobo olwehlukene

 

K. K. MSWELI

Be the first to comment - What do you think?
Posted by ZuluCulture - August 2, 2017 at 9:03 am

Categories: Izithakazelo   Tags: , , , , ,